Laboratorium

Nasze laboratorium gwarantuje stabilne oraz trwałe preparaty, które spełniają nawet najbardziej wymagające potrzeby klientów. Tworzymy formulacje zgodnie z najnowszymi standardami, aby móc do maksimum wykorzystać skuteczność biologiczną substancji aktywnej.

Nasi chemicy analitycy badają właściwości fizykochemiczne w zakresie wymaganym do rejestracji oraz zgodnie z wymaganiami specyfikacji FAO. Wykonujemy także formulacje środków wspomagających preparaty agrochemiczen[KPP1] , tj. substancje poprawiające właściwości cieczy roboczej. Ograniczamy wszelkie możliwe zagrożenia, które mogą wystąpić podczas transportu, składowania lub utylizacji, zwracając szczególną uwagę  na dobór odpowiednich komponentów na etapie formułowania.

Naszym celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu, jaki nasze produkty mogą wywierać na środowisko. Na podstawie przeprowadzonej kontroli i weryfikacji Biura do Spraw Chemicznych w 2014 roku  stwierdzono, że Pestila Sp. z o.o. spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Potwierdza to wysokiej jakości badania, jakie są wykonywane przez nasze laboratorium.

Świadczy to, że jesteśmy w pełni uprawnieni do prowadzenia badań oceniających właściwości fizykochemiczne substancji i preparatów.

DPL

Definicja Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL) obejmuje zbiór zasad określających ramy, w których badania są planowane, prowadzone, monitorowane, rejestrowane, zgłaszane i archiwizowane. Badania te podejmowane są w celu uzyskania danych na temat zagrożenia dla użytkowników, klientów i osób trzecich, w tym dla środowiska. Mogą być prowadzone nad farmaceutykami, środkami agrochemicznymi, weterynaryjnymi, chemikaliami stosowanymi w przemyśle, kosmetykami, żywnością, dodatkami do pasz i środkami biobójczymi.

DPL pomaga zagwarantować organom regulacyjnym, że przedstawione dane są prawdziwym odzwierciedleniem wyników uzyskanych podczas badania, a co za tym idzie, powoływać się na nie podczas dokonywania oceny ryzyka / bezpieczeństwa.

Nasze laboratorium specjalizuje się w:

– Określeniu właściwości fizycznych i chemicznych
– Określaniu zawartości substancji czynnej

Analizy są przeprowadzane zgodnie z metodami CIPAC. Jeśli jest to wymagane, opracowywane są nowe metody analityczne, które są rozwijane oraz walidowane zgodnie z regulacjami SANCO.

Oferta

Wykonujemy następujące analizy

Nasze laboratorium posiada certyfikat DPL, co oznacza, że wszystkie określone standardy dla organizacji, personelu, przyrządów pomiarowych, materiałów badań i materiałów odniesienia, standardowych procedur roboczych, sprawozdań z badań i archiwizacji wyników, są spełnione.

Oświadczenie o zgodności z DPL gwarantuje międzynarodowe uznanie wyników badań.

Zawartość substancji aktywnej

CIPAC, OECD, Metody własne

Zawartość substancji czynnej jest analizowana za pomocą metod chromatograficznych, zgodnie z CIPAC, Procedurami OECD, wymogami Unii Europejskiej, metodologiami producenta i metodami własnymi. Nasze metody są zgodne z wymogami Unii Europejskiej oraz  z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Używamy chromatografii gazowej z detektorem masowym i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. W chromatografii cieczowej używamy detektora UV o stałej lub zmiennej długości fali, z wykorzystaniem czujników fotodiodowych (DAD) i detektora refraktometrycznego.

Ocena wyglądu

Wizualnie – EPA Product Properties Test Guidelines OPPTS 830.6302 - 830.6304 oraz metody własne.

Badanie wykonywane jest organoleptycznie. Pod uwagę brane są następujące parametry: kolor, zapach i stan skupienia. Stan skupienia opisany jest następująco: ciało stałe, ciecz, zawiesina itd. Opis zapachu obejmuje stosowanie opisów takich jak  np. zapach tymolowy, charakterystyczny dla  związków aromatycznych, czosnku itp.

Zwilżalność

CIPAC MT 53

Zwilżalność oznaczana jest jest dla produktów stałych, które przed użyciem są rozcieńczane (np. granule i proszki do sporządzania zawiesiny wodnej). Parametr daje pewność, że produkt jest odpowiednio zwilżony przed użyciem.

Samorzutność dyspergowania

CIPAC MT 160,   CIPAC MT 174

Spontaniczność dyspersji produktów zdyspergowanych w wodzie (np granulek rozprowadzanych wodą i koncentratów zawiesinowych) jest oznaczana w celu sprawdzenia jak łatwo i szybko produkt rozprasza się po rozcieńczeniu wodą.

Trwałość emulsji i reemulgowania

CIPAC MT 36

Dla środków w formie emulsji określa się emulgowalność oraz stabilność i trwałość emulsji, aby zweryfikować czy produkt  spełnia wymagania.

Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fishera

CIPAC MT 30

Metoda Karla-Fishera jest klasyczną metodą zapewniającą niezawodną i praktyczną metodę oznaczania zawartości wody w surowcach i produktach. Zawartość wody odgrywa znaczącą rolę w wielu procesach chemicznych, wpływa na wydajność urządzeń, własności organoleptyczne oraz stabilność produktu. Jest ważnym parametrem substancji technicznych oraz już gotowych produktów i musi być kontrolowany, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, petrochemicznym oraz spożywczym.

Badanie stabilności w czasie rzeczywistym

GIFAP

Badanie w czasie rzeczywistym jest zwykle wykonywane w temperaturze 20 ° C przez co najmniej 2 lata. W zależności od materiału, typu formulacji i opakowań, badanie może zostać przeprowadzone w określonych warunkach, np. pod względem wilgotności czy ekspozycji na światło.

Kwasowość / Zasadowość

CIPAC MT 31

Metoda jest odpowiednia dla oznaczania wolnej kwasowości lub zasadowości substancji aktywnej oraz produktu. Kwasowość lub zasadowość jest określona poprzez miareczkowanie próby mianowanym roztworem kwasu lub zasady, w obecności czerwieni metylowej.

Ocena pienienia

CIPAC MT 47

Trwałość piany jest miarą ilości piany, która może powstać w zbiorniku do opryskiwania lub innych urządzeniach, gdy preparat jest stosowany, po rozcieńczeniu wodą zgodnie z instrukcją na etykiecie.

Trwałość roztworu

CIPAC MT 41

Stabilność roztworu dostarcza informacji na temat  rozpuszczalności produktu w wodzie, a po rozcieńczeniu, czy roztwór jest stabilny, bez osadu, koagulatu, itp.

Rozkład wielkości cząstek

CIPAC MT 187

Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek przeprowadza się dla preparatów do bezpośredniego zastosowania (np. proszki i granule do rozpylania) oraz dla preparatów dyspergujących w wodzie (np. proszki i granule  do sporządzania zawiesiny).  Analizę wykonywanuje się  w celu sprawdzenia czy należyta ilość cząstek znajduje się w odpowiednim zakresie wielkości. Posiadamy system do pomiaru wielkości cząstek Mastersizer 3000 działający na zasadzie dyfrakcji laserowej, co zapewnia szybkie i dokładne pomiary dyspersji cieczowych. Mastersizer 3000 należy do jednych z najpopularniejszych i najnowszych analizatorów na świecie.

Trwałość suspo-emulsji

CIPAC MT 180

Wynik badania wskazuje czy odpowiednia ilość substancji aktywnej jest zawieszona w cieczy roboczej, aby efekt oprysku był zadowalający.

Stabilność w niskich temperaturach

CIPAC MT 39

Przechowywanie w niskich temperaturach może mieć negatywny wpływ na preparaty ciekłe (koncentraty do sporządzania emulsji wodnej, emulsje olej w wodzie, mikroemulsje, koncentraty rozpuszczalne w wodzie, koncentraty zawiesin). Niska temperatura może powodować krystalizację substancji aktywnej, znaczące zmiany lepkości oraz rozwarstwienie emulsji. W związku z tym, preparaty ciekłe powinny zostać umieszczone w temperaturze 0 ± 2 ° C lub niższej na okres 7 dni.

Przyśpieszone starzenie

CIPAC MT 46

Badania stabilności podczas przyśpieszonego starzenia są przeprowadzane, aby określić szybkość degradacji chemicznej lub zmiany właściwości fizycznych produktu. Otrzymuje się w ten sposób informacje o okresie trwałości produktów w stosunkowo krótkim czasie. Badanie to polega na przechowywaniu preparatów niższych lub podwyższonych temperaturach przez określony czas. Specyfikacje FAO dla pestycydów zalecają przeprowadzenie analiz przed oraz po przechowywaniu w temperaturze 54 ° C przez 14 dni.

pH

CIPAC MT 75

Wartość pH mierzona jest przy użyciu pehametru wyposażonego w elektrodę z czujnikiem temperatury. pH mierzone jest bezpośrednio lub w wodnych roztworach, zawiesinach i emulsjach.

Trwałość zawiesiny wodniej

CIPAC MT 15,   CIPAC MT 161,   CIPAC MT 168,   CIPAC MT 177,   CIPAC MT 184

Zdolność do tworzenia zawiesin produktów zdyspegowanych w wodzie( np. granule i proszki do sporządzania zawiesiny wodnej , koncentraty w postaci stężonej zawiesiny) jest oznaczana w celu wykazania, że wystarczająca ilość substancji czynnej zawieszona jest w cieczy roboczej aby uzyskać zadowalającą, homogeniczną mieszaninę w czasie rozpylania.

Badanie sitowe na sucho, oznaczanie wielkości granul

CIPAC MT 59,   CIPAC MT 170

Badanie sitowe na sucho  jest przeznaczone do określenia rozkładu wielkości cząstek proszków  i granulatów przeznaczonych do bezpośredniego stosowania, w celu zapewnienia odpowiedniego dawkowania.

Badanie sitowe na mokro

CIPAC MT 185

Badanie sitowe na mokro przeprowadza się dla produktów przeznaczonych do sporządzania zawiesiny wodnej.  Dzięki badaniu oblicza się ilość cząstek, które pozostały na sicie po wykonaniu analizy zdyspergowanego produktu. Pozostałość na sicie określana jest w celu sprawdzenia czy w preparacie obecne są zanieczyszczenia mogące spowodować zatkanie dyszy w urządzeniu aplikacyjnym. Badanie stosowane jest dla koncentratów w postaci stężonej zawiesiny, suspoemulsji, granuli rozpuszczalnych w wodzie, granuli do sporządzania zawiesiny wodnej, proszków do sporządzania zawiesiny wodnej itd.

Wylewność

CIPAC MT 148

Badanie stwierdza czy użytkownik może skorzystać z maksymalnej ilości produktu,a nadmierna jego ilość nie pozostaje w pojemniku. Badanie powinno być przeprowadzone dla koncentratów w postaci stężonej zawiesiny, suspo-emulsji itd.

Gęstość

CIPAC MT 3

Z definicji, gęstość ciał stałych i cieczy, jest to masa substancji zajmującej jednostkę objętości w danej temperaturze. Gęstość mierzymy  za pomocą tradycyjnych metod (areometr i piknometr) i nowoczesnych gęstościomierzy. Nasz gęstościomierz jest jednym z najdokładniejszych na rynku oraz idealnym rozwiązaniem w wielu obszarach pracy laboratorium.

Rozwój i walidacja metody

SANCO

Oferujemy również rozwój i walidację metod analitycznych. Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu metod analitycznych (HPLC i GC). Walidacja metody wykonywana jest zgodnie z zaleceniami SANCO. Aby zapewnić naszym klientom elastyczność oferujemy możliwość pracy według ich własnych procedur i instrukcji. Po zakończonej walidacji, klient otrzymuje  raport.

Pestila Sp. z o.o.

Studzianki 24a,
97-320 Wolbórz, Polska
51°30'44.4"N 19°53'49.2"E

Kontakt

Thank you!

Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(